Om det sociale nævn


Det sociale nævn, der er placeret i statsforvaltningens regi. Nævnet behandler afgørelser truffet af kommunerne bl.a. indenfor anbringelsesområdet.

Af anke statistik ses, at lagt hovedparten af de afgørelser der træffes af kommunerne accepteres af det sociale nævn. Årsagen hertil er, at nævnet alene tager hensyn til, om der er væsentlige fejl ved de trufne afgørelser. Skønsmæssige afgørelser tilsidesættes sjældent, idet opfattelsen i nævnet er, at kommunen er "tættere" på de involverede parter.

For 2005 ser statistiken således ud:

2005

%

LOV OM SOCIAL SERVICE

Hele landet

Afgjorte sager i alt

6839

Afvisning/henvisning

455

6,65

Stadfæstelse

4256

62,23

Ophævelse/ændring

669

9,78

Hjemvisning

1069

15,63

Bortfald/andet

390

5,70

Opgørelsen er hentet fra Ankestyrelsens dataportal.

Hvis du står i situationen og vil anke en afgørelse til det sociale nævn skal du udover udsigten til at tabe sagen også medregne, at sagsbehandlingstiden ved de sociale nævn ofte er meget langvarig dvs. mere end 4-5 måneder. Du kan drøfte dine muligheder med os og andre løsninger.

Hvis du vil klage til det sociale nævn skal du ikke anvende nogen bestemt formular, blot skrive til kommunen, at du vil klage over afgørelsen. Du bør dog begrunde hvorfor du vil klage og evt. hvad der er galt med den afgørelse du klager over.

Typiske fejl ved kommunens sagsbehandling er:

manglende høring af parter,
manglende klagevejledning,
manglende henvisning til relevant lovgivning,
manglende skriftlighed,

drøft spørgsmålet med os.

At der er mange fejl ved kommunernes behandling af disse sager, fremgår af den praksisundersøgelse som Ankestyrelsen har foretaget. Fejlene spænder vidt, men se nærmere herom på Ankestyrelsens hjemmeside.


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-40-2613187 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark