top of page

Anbringelse 

Barn anbringes

Anbringelse af børn sker enten med eller uden samtykke fra barnets forældre.

 

En anbringelse med samtykke kaldes en frivillig anbringelse, der er baseret på en aftale mellem barnets forældre og kommunen. 

 

En anbringelse uden samtykke kaldes en tvangsmæssig anbringelse. For at kunne anbringe et barn uden samtykke, kræver det, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade. 

 

Sådanne situationer foreligger ifølge serviceloven, når der er en begrundet formodning om, at et eller flere af følgende problemer ikke kan løses, hvis barnet fortsat bor hjemme:
 

  • Barnets forældre ikke formår at drage omsorg for barnet

  • Barnet udsættes for vold eller andre alvorlige overgreb

  • Barnet udviser problemer med misbrug, kriminalitet eller har andre svære sociale vanskeligheder

  • Barnet har adfærds- eller tilpasningsproblemer

 

Hvis du har en sag om anbringelse, er du velkommen til at kontakte mig på

telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.

 

Hvordan starter en sag om anbringelse?

En sag om anbringelse starter ved, at en borger eller en fagperson fortæller (underretter) kommunen, at vedkommende er bekymret for et barns/en ungs trivsel. Kommunen skal på baggrund af underretningen vurdere, om der er grundlag for at iværksætte akutte foranstaltninger til støtte for barnet; det kan være i form af en børnefaglig undersøgelse i medfør af serviceloven § 50. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge forældrenes og barnets behov for støtte i hverdagen. 

Den børnefaglige undersøgelse kan f.eks. gå ud på, at familien skal have støtte i hjemmet, eller at der skal iværksættes foranstaltninger, der skal være med til at støtte i forhold til barnets skolegang. I særlige tilfælde kan en anbringelse udenfor hjemmet vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning for barnet. 

 De fire anbringelsesformer fremgår nedenfor.

Plejefamilie

Anbringelse i plejefamilie sker i plejefamiliens hjem. Her kan der også være børn, der bliver ens plejesøskende.  Derudover findes "kommunale plejefamilier", som har relevant erfaring og uddannelse til at være plejefamilie for børn og unge med særlige vanskeligheder.

Døgninstitution

På en døgninstitution bor man sammen med andre anbragte børn og/eller unge under opsyn af voksne. Det kan f.eks. være i et stort hus eller på en gård, der er indrettet til institution. ​Døgninstitution kaldes også for et "børnehjem" eller et opholdssted. Der er dog forskel på en døgninstitution og et opholdssted, da en døgninstitution er offentligt drevet og et opholdssted drives privat.

Opholdssted

Et opholdssted ligner på mange måder en døgninstitution. Her bor man med andre anbragte børn og/eller unge under opsyn af personale. Et opholdssted kan være et stort hus eller en gård, hvor børnene/de unge som oftest har eget værelse samt en række fællesarealer, som f.eks. en fælles stue.  Et opholdssted er en privat institution, hvorimod en døgninstitution er offentligt drevet.

Netværsanbringelse

Modsat anbringelser i plejefamilie er en netværksanbringelse, når det anbragte barn/den unge har en familie- eller netværksrelation til den familie, hvor barnet er anbragt.  En netværksanbringelse kan f.eks. være hos en faster eller en lærer fra skolen.  Barnet/den unge indgår i det almindelige liv, der er i netværksfamilien.

Er du uenig i Børn og unge-udvalgets afgørelse?

Hvis du er uenig i Børn og unge-udvalgets afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen. Klage skal ske senest fire uger efter afgørelsen fra Børn og unge-udvalget. Ankestyrelsen skal herefter behandle din klage inden otte uger. Får du ikke medhold i din klage hos Ankestyrelsen, kan sagen indbringes for byretten i din retskreds.

 

Ønsker du advokatbistand?

Hvis forvaltningen indstiller din sag om tvangsanbringelse til Børn og unge-udvalget, har du og dit barn, hvis dit barn er fyldt 12 år, ret til gratis advokatbistand i sagen. Du har mulighed for selv at vælge den advokat, som du ønsker.

 

Tine Andersson har stor erfaring inden for området af anbringelse af børn - både ved frivillige og tvangsmæssige anbringelser. Udgangspunktet er at sikre, at du og dit barn får den bedst mulige behandling af det offentlige. Hvis du har problemer angående samvær med et anbragt barn, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.

 

Tine Andersson

Tak for din henvendelse. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Brug for hjælp?

bottom of page