top of page

Klientoplysninger

Advokatfirmaet Tine Andersson

Skt. Peders Stræde 39, 1.

1453 København K

Danmark

CVR-nummer: 36101342

Telefon nr.: + 45 33 93 03 00

Mail: tine.andersson@adv.dk

Advokat og mediator, Tine Andersson, er medlem af Det Danske Advokatsamfund, ligesom Tine Andersson er beskikket af Justitsministeriet, Civilstyrelsen, og er ansvarsforsikret i HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Tine Andersson, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokatfirmaet Tine Andersson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Advokatfirmaet Tine Andersson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Tine Andersson og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

bottom of page