top of page

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) er et uafhængigt nævn, der behandler sager om børn og unge i alderen 10-17 år, der enten er mistænkt eller dømt for kriminalitet. 

 

Nævnet behandler sager, der er henvist af politiet eller retten og har til formål at forebygge ungdomskriminalitet - det sker ved, at nævnet fastlægger målrettede, individuelle og forebyggende forbedringsforløb, der skal hjælpe børn og unge ud af kriminalitet. 

 

Advokat og mediator Tine Andersson har siden UKNs oprettelse i 2019 været optaget på listen over advokater, der kan varetage sager ved UKN. 

 

Tine Andersson har derfor betydelig erfaring i sager, der behandles ved UKN, og hun repræsenterer både børn/unge og forældre, med henblik på, at UKN træffer en afgørelse, der er bedst for barnet eller den unge. 

 

Hvis du har en sag hos UKN, eller hvis du er forælder til et barn eller en ung, som har en sag hos UKN, er du velkommen til at kontakte mig på telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.
 

Ungdomskriminalitetsnævnet

Spørgsmål og svar

Hvordan forløber en sag ved UKN, og hvordan bliver en sag henvist? Hvis du er mistænkt eller dømt for personfarlig kriminalitet, kan din sag blive henvist til UKN. Er du mellem 10 og 14 år, er det politiet, der henviser din sag til UKN, men hvis du er mellem 15 og 18 år, er det domstolene, der kan beslutte, at din sag også skal behandles i UKN. Dette kaldes hovedsager. Hvis din sag allerede har været behandlet i UKN, kan kommunen eller ungekriminalforsorgen henvise din sag på ny til UKN på grund af ændrede omstændigheder omkring dig eller på grund af ny kriminalitet. Dette kaldes genindbringelsessager.

Hvordan får jeg besked om, at min sag behandles hos UKN? Både du og dine forældre vil modtage besked om, at politiet eller retten har henvist din sag til UKN. Hvis du er mellem 10 og 14 år, vil der blive afholdt møde i UKN om din sag, senest 4 uger efter at din sag er blevet henvist til UKN. Hvis du er mellem 15 og 17 år, vil der blive afholdt møde i UKN om din sag, senest 4 uger efter at din sag ved domstolene er afholdt og ankefristen er udløbet. Hvis du skal afsone fængselsstraf, vil mødet i stedet blive afholdt senest 14 dage før, at du bliver løsladt. Du og dine forældre (begge forældre) har pligt til at deltage ved mødet i UKN, så det er vigtigt, at I afsætter tid til deltagelse ved mødet. Hvis dine forældre ikke deltager ved mødet, kan UKN få politiets hjælp til at hente dine forældre.

Hvordan foregår mødet i UKN? Din sag behandles af UKN, der består af 3 medlemmer (en dommer, en fra kommunens børne- og ungeafdeling og en fra politiet). Herudover vil der også deltage en børnesagkyndig, der skal bistå UKN i deres beslutning. Mødet er ikke offentligt. Du kan tage en voksen med til mødet, som kan støtte dig (en bisidder). Det kan f.eks. være din lærer, træner eller et familiemedlem. Herudover kan du have din advokat med til mødet, og du har ret til gratis advokatbistand, hvis du er over 12 år. Dine forældre er også forpligtet til at deltage ved mødet, og de kan også have en advokat med. Mødet ledes af en dommer, og sagen vil indledningsvist blive præsenteret af kommunen. Herefter vil du - eller din advokat - have mulighed for at fortælle UKN om din side af sagen, og hvad du mener, der skal ske. Efter dialogen mellem mødets deltagere og dig, vil UKN beslutte, hvilken støtte der er nødvendig for, at du kan komme ud af kriminalitet.

Hvordan kan UKN afgøre sagen? UKNs beslutning (afgørelse) kan indeholde to elementer: En straksreaktion Det betyder, at du skal bidrage til at genoprette den skade, som du har forvoldt, eller deltage i andre genoprettende aktiviteter. De kan eksempelvis være, at du skal rydde op efter hærværk, udføre frivilligt arbejde eller deltage i konfliktmægling. Et forbedringsforløb Det betyder, at du skal deltage i et længerevarende forbedringsforløb, hvor der fastsættes en handleplan, der skal forbedre din trivsel og udvikling. Det kan f.eks. være, at du skal deltage i ugentlige fritidsaktiviteter, møde på en uddannelsesinstitution eller modtage støtte og være hjemme på bestemte tidspunkter. I nogle tilfælde vil det også være muligt at anbringe dig uden for hjemmet eller i en aflastningsordning.

Er der mulighed for at klage? UKN’s afgørelser er som udgangspunkt endelige, og der er derfor ikke mulighed for at klage over afgørelsen. Det er dog i helt særlige tilfælde muligt at klage til Ankestyrelsen, hvis du eller dit barn er fyldt 12 år, og nævnet har truffet en afgørelse af "indgribende karakter", f.eks. hvis du anbringes uden for hjemmet uden samtykke, eller hvis dit anbringelsessted ændres. Afgørelsen kan herefter indbringes for domstolene, som dernæst vil tage stilling til, om sagen er blevet behandlet korrekt.

Har du spørgsmål – eller ønsker du advokatbistand? Hvis du har en sag hos UKN, eller hvis du er forælder til et barn eller en ung, som har en sag hos UKN, er du velkommen til at kontakte Tine Andersson på telefon +45 3393 0300 eller på e-mail tine.andersson@adv.dk.

Tine Andersson

Tak for din henvendelse. Vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Brug for hjælp?

bottom of page